Прехвърляне на дружествени дялове

A+ A-
4238 прегледа 0 Коментара
Радослав Занков е юрист, основател и управител на Profirms – консултантско дружество, предлагащо правни и счетоводни услуги за стартиращи и развиващи се дружества от различни сфери на малкия бизнес. Потърсихме експерта за коментар на Търговския закон в частта му, касаеща прехвърлянето на дружествени дялове в дружества с ограничена отговорност. Тема, която нашумя в правните среди през последните години покрай злоупотребите с прехвърляне на фирми със задължения, както и с опитите за кражба на дружества.


Прехвърляне на дружествени дялове: чл. 129 и 137 от ТЗ


Прехвърлянето на дружествени дялове е уредно в чл. 129 от Търговския закон. До края на 2016 г. процедурата е относително проста, като законът казва, че прехвърлянето на дружествени дялове става с нотариално заверен договор за прехвърляне.

През годините до 2016 г. този текст търпеше критики, тъй като не предоставяше достатъчно висока степен на защита срещу опити за кражби на фирми. Затова законодателят предприе мерки, като реши, че „Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър“.

Виждаме, че в новия текст вече имаме задължително изискване за нотариална заверка както на подписите на купувача и продавача, така и на самото съдържание на договора.

Освен по отношение на самия договор за прехвърляне на дружествени дялове, промени настъпват и в начина на взимане на самото решение за прехвърляне на дялове. До този момент то се взимаше в обикновена писмена форма, като за целта се съставяше протокол от заседание на общото събрание на дружеството, който се подписва от съдружниците.

След промените, чл. 137 от ТЗ, който урежда правомощията на общото събрание, вече казва, че: „За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Т. 2 от ал. 1 на чл. 137 урежда правомощията на общото събрание във връзка с прехвърлянето на дружествени дялове, като казва, че общото събрание „приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член“.


Прехвърляне на дялове само след изплатени заплати и осигуровки


Друга мярка, която законодателят реши да предприеме във връзка с продажбата на дружествени дялове, е да потърси наказателна отговорност от всеки съдружник и управител, който позволи да се прехвърлят дялове от дружество, което дължи заплати или осигуровки на своите служители.

Мярката намери своето приложение в чл. 129 ал. 1 и ал. 2 съответно:

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.“

„Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър, след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1. Член 16, ал. 2 - 4 се прилагат съответно.

Отне известно време на законодателя да изготви образец на въпросната декларация, като имаше период от 2-3 месеца след приемане на промените, в който прехвърлянето на дялове беше практически невъзможно, защото нямаше утвърден метод, по който да се декларират съответните обстоятелства.


Прехвърляне на дружествени дялове между съдружници


Както вече цитирахме чл. 129 от Търговския закон, дружествен дял може да се прехвърля свободно между съдружници. Какво точно означава това?
При свободното прехвърляне на дялове не се изисква одобрението на общото събрание на дружеството, както и няма нужда съответно от молби от страна на купувача и продавача.

В този случай просто се сключва договор за продажба на дяловете между съдружниците, след което промяната се отбелязва в дружествения договор и се вписва в търговския регистър.


Документи за прехвърляне на дружествени дялове


В зависимост от различните хипотези при прехвърлянето, документите могат да бъдат различни. В случая ще разгледаме най-пълния възможен списък от документи, които се изискват при прехвърляне на дялове в ООД, когато в дружеството влиза външно лице. Ето ги и тях:

- Молба за приемане от новия съдружник
- Протокол от общо събрание за приемане на съдружника
- Договор за прехвърляне на дружествени дялове
- Декларация по чл. 129 от продавача и управителя
- Протокол от общо събрание в новия състав за приемане на нов дружествен договор
- Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от управителя

Ако имаме и напускащ съдружник (например продавачът продава всичките си дялове на новия съдружник), може да се състави и молба от същия за напускане. Разбира се, към горепосочените документи прибавяме и документ за платена държавна такса в размер на 15 лева.

Нотариално се заверяват договорът за продажба на дяловете и протоколът, с който се взима решението за приемане на новия съдружник. Ако с прехвърлянето на дяловете се сменя и управител, то и вторият протокол в новия състав на общото събрание, също се заверява нотариално. Както стана въпрос в материала, заверката е на подписи и съдържание.

Законът допуска възможността в дружествения договор изрично да се посочени, че решението за приемане на нов съдружник и смяната на управител, могат да се вземат и в обикновена писмена форма. В този случай двата протокола не изискват нотариална заверка. Това няма как да важи за самия договор за прехвърляне на дружествени дялове.


Цена за прехвърляне на дружествени дялове


Разходите за продажба на дружествен дял могат да варират от 69 лева, ако си го направите сами (54 лева за заверка на договора и 15 лева държавна такса) до стотици, а и хиляди левове в зависимост от случая и юриста, който ползвате за услугата, ако ползвате такъв.

В общия случай прехвърлянето излиза между 300 и 600 лева с нотариалните и държавната такса и хонорара на кантората/юриста.

Настоящият материал не представлява правна консултация и авторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили в резултат от неуспешен опит за прехвърляне на дружествен дял. За правни съвети и консултации се обърнете към правоспособен юрист.
Сподели
За автора
Epis

Информацията, която търсите...

Свързани публикации
Коментари